قوانین بازگشت و تعویض

فقط تا 48 ساعت بعد از دریافت بسته در صورت آکبند بودن کار مهلت زمان تعویض (فقط) سایز را دارید.مرجوع و بازگشت وجه نداریم فقط تعویض سایز در صورت موجودی سایز مد نظر.

(کارهای حراجی تعویض ندارند.)